PUMPA - THE SMART LEARNING APP

AI system creates personalised training plan based on your mistakes

Download now on Google Play

Theory:

தசைத் திசுக்களின் பண்புகள்
 • இது தசை செல்களால் ஆனது.
 • இதில் முக்கியமான பகுதி சுருங்கத்தக்க திசு ஆகும்.
 • இது நீண்ட செல்கள் அளவில் பெரியது.
 • எண்ணற்ற தசை நுண் நார்களால் (மையோபைப்ரில்களால்) ஆனது.
 • ஒவ்வொரு தசையும் பல நீண்ட உருளை வடிவ நார்களால் ஆனது.
 • நார்கள் ஒன்றுக்கொன்று இணையாக அமைந்துள்ளன.
YCIND_220524_3829_muscle types.png
தசைத் திசுக்களின் வகைகள்
 
இத்தசையின் அமைப்பு, இருப்பிடம் மற்றும் செயல்பாடு ஆகியவற்றை அடிப்படையாகக் கொண்டு மூன்று வகைகளாகப் பிரிக்கப்பட்டுள்ளன. அவை:
 • எலும்புச்சட்டக தசை அல்லது வரித் தசை
 • மென் தசை அல்லது வரியற்ற தசை
 • இதய தசை
i. எலும்புச்சட்டக தசை அல்லது வரித் தசை
அமைப்பு
 • இந்த தசையின் நார்கள் நீண்ட, உருளை வடிவமான மற்றும் கிளைகள் அற்றவை. இவற்றில் இருண்ட மற்றும் இருளற்ற பட்டைகள் மாறி மாறி காணப்படுவதால் இவை கோடுகோடாக அல்லது வரிவரியாக காணப்படும்.
 • இந்த தசை செல்கள் பல உட்கருக்களைப் பெற்றுள்ளன.
இருப்பிடம்
 • இத்தசைகள் கை, கால்களில் காணப்படும். இவை வேகமாக சுருக்கம் அடைகின்றன.
செயல்பாடு
 • எலும்புச் சட்டகத்தசை — எலும்புடன் ஒட்டி உள்ளன உடலின் அசைவிற்குக் காரணமாக இருக்கும்.
 • முறையான இயக்கத்திற்கு உதவுகின்றன (தசைகள் உடலின் உணர்வுகளின் கட்டுப்பாட்டின் கீழ் செயல்படும்).
YCIND_220524_3829_muscle tissue.png
வரித் தசை
ii. மென் தசை அல்லது வரியற்ற தசை
அமைப்பு
 • இந்த தசையின் நார்கள் கதிர் வடிவம் கொண்டு, மையப்பகுதி அகன்றும் முனைப் பகுதி சுருங்கியும் உள்ளது.
 • மையத்தில் ஒரே ஒரு உட்கரு உள்ளது. கோடுகள் மற்றும் வரிகள் கிடையாது. ஆதலால், இவை மென்மையான தசைகள் (வரியற்றதசைகள்) எனப்படுகின்றன.
இருப்பிடம்
 • இரத்த நாளம், இரப்பை, சுரப்பிகள், சிறுகுடல் விரலிகள், சிறுநீர்ப்பையில் காணப்படும்.
செயல்பாடு
 • இயங்கு தசைகள் (தானே இயங்கும்) — உடல் உணர்ச்சிகளின் கட்டுப்பாட்டில் இயங்குவது இல்லை.
தன்னிச்சையற்ற இயங்கங்கள்
 • உணவுக் குழாயில் உணவு நகர்ந்து செல்வது அல்லது ரத்தநாளம் சுருங்கி தளர்வடைவது.
 
YCIND_220524_3829_smooth muscle tissue.png
வரியற்றதசைத் திசு
iii. இதய தசை
அமைப்பு
 • இதயத்திலுள்ள ஒரு சுருங்கத்தக்க தசையாகும். நார்கள் உருளை வடிவம் கொண்டவை, கிளைகள் உடையவை மற்றும் ஒற்றை உட்கரு உடையவை.
 • இவற்றின் கிளைகள் ஒன்றுடன் ஒன்று இணைந்து ஒரு வலைப்பின்னல் அமைப்பு உருவாக்குகின்றன. ஆதலால் இவை இடைச்செருகுத் தட்டு எனப்படுகின்றன.
இருப்பிடம்
 • இவை அனைத்தும் இதயத் தசையின் தனிப்பட்ட தன்மை கொண்ட அம்சங்களாகும்.
செயல்பாடு
 • இந்த இதயத் தசை தன்னிச்சையற்றது மற்றும் சீரான முறையில் சுருங்கும்.
shutterstock_208650022.jpg
இதயத் திசு