PUMPA - THE SMART LEARNING APP

AI system creates personalised training plan based on your mistakes

Download now on Google Play

Theory:

I. இணைப்புத் திசு
இருப்பிடம்
 • இந்த வகை திசு அதிக அளவில் நிறைந்து பரவலாகக் காணப்படும்.
பணி
 • உறுப்புகளை உருவாக்கும் பல வகைத் திசுக்களுக்கு கட்டமைப்பையும், ஆதரவையும் தருகிறது.
 • உடல் அசைவுகளின் மூலம் ஏற்படும் உறுப்புகள் இடம் பெயர்தலை இணைப்புத் திசு தடுக்கிறது.
 • மேட்ரிக்ஸ் எனப்படும் செல்லிடை பொருட்கள், செல்கள் மற்றும் நார்கள் இணைப்புத் திசுவின் கூறுகளாகும்.
இணைப்புத் திசுக்கள் நான்கு விதமாக வகைப்படுத்தப்பட்டுள்ளது. அவை,
 • முறையான இணைப்புத் திசு (சிற்றிடவிழையம் மற்றும் கொழுப்புத் திசு)
 • ஆதார இணைப்புத் திசு (குருத்தெலும்பு மற்றும் எலும்பு)
 • அடர்த்தியான இணைப்புத் திசு (தசை நாண்கள் மற்றும் தசை நார்கள்)
 • திரவ இணைப்புத் திசு (இரத்தம் மற்றும் நிணநீர்)
1. முறையான இணைப்புத் திசு
இத்திசு வகை மூன்று இழைககளைக் கொண்டது அவை:
 • கொலாஜன் இழைகள்
 • நீட்சி இழைகள் 
 • ஃபைப்ரோ பிளாஸ்ட் இழைகள்
மேலும், இது இரு வகைப்படும். அவை பின்வருமாறு,
 
i. சிற்றிட விழையம்
 
YCIND03062022_3831_Organisation_of_tissues_TM_9th_2.png
சிற்றிட விழையம் அல்லது ஏரியோலர் திசு
 
அமைப்பு
 • மேட்ரிக்ஸ் எனப்படும் அரைதிரவ தளப் பொருளில் தளர்வாக அமைந்த செல்கள் மற்றும் நார்களைக் கொண்டது. இந்த தளம், வலைப்பின்னல் போல, நுண் இழைகளை குறுக்கும் நெடுக்குமாக கொண்டிருக்கும். இடையில் சிறிய இடைவெளிக் கொண்ட அமைப்பு உள்ளது.
இருப்பிடம்
 • உறுப்புகளின் உட்பகுதி உள்ள இடைவெளியை நிரப்புகிறது. தசை, இரத்த நாளங்கள் மற்றும் நரம்புகளைச் சுற்றியும் உள்ளது.
பணி
 • தோலைத் தசையுடன் இணைக்கிறது, காயமடைந்தத் திசுக்களைப் பழுதுப் பார்க்கிறது மற்றும் தோலை அடித்தளத் தசையுடன் சேர்க்கிறது.
ii. கொழுப்புத் திசு
  
YCIND03062022_3831_Organisation_of_tissues_TM_9th_3.png
கொழுப்புத் திசு அல்லது அடிப்போசைட் திசு
 
அமைப்பு
 • அடிப்போசைட் (அ) கொழுப்பு செல்களின் திரட்டு. கொழுப்பு செல் கோள அல்லது முட்டை வடிவம் மற்றும் பெரிய கொழுப்புத்துளி கொண்டுள்ளது.
இருப்பிடம்
 • இதயம் மற்றும் சிறுநீரகம், உள் உறுப்புகளுக்கு இடையில் மற்றும் தோலுக்கு அடியிலும் காணப்படும்.
பணி
 • கொழுப்பு சேமிப்பிடம், சிறுநீரகம், கருவிழிகளை அதிர்ச்சியிலிருந்தும் மற்றும் அதிர்ச்சி உறிஞ்சிகளாகவும், மற்றும் பாதுகாப்பான உறை போல செயல்படுவதன் மூலம் உடலின் வெப்பநிலையை சீராக வைக்கின்றன.