PUMPA - SMART LEARNING

எங்கள் ஆசிரியர்களுடன் 1-ஆன்-1 ஆலோசனை நேரத்தைப் பெறுங்கள். டாப்பர் ஆவதற்கு நாங்கள் பயிற்சி அளிப்போம்

Book Free Demo

Textbook Questions

1. Example problems I

Difficulty: medium

3
2. Example problems II

Difficulty: medium

0
3. Example problems III

Difficulty: medium

4
4. Exercise problems I

Difficulty: medium

3.5
5. Exercise problems II

Difficulty: medium

0
6. Exercise problems III

Difficulty: medium

0
7. Exercise problems IV

Difficulty: medium

3
8. Exercise problems V

Difficulty: medium

1
9. Exercise problems VI

Difficulty: medium

1
10. Exercise problems VII

Difficulty: medium

0
11. Exercise problems VIII

Difficulty: medium

3
12. Exercise problems IX

Difficulty: medium

4
13. Exercise problems X

Difficulty: medium

2
14. Exercise problems XI

Difficulty: medium

4
15. Exemplar example problems I

Difficulty: medium

2
16. Exemplar example problems II

Difficulty: medium

1
17. Exemplar example problems III

Difficulty: medium

3
18. Exemplar example problems IV

Difficulty: medium

2
19. Exemplar example problems V

Difficulty: medium

0
20. Exemplar example problems VI

Difficulty: medium

1
21. Exemplar exercise problems I

Difficulty: medium

2
22. Exemplar exercise problems II

Difficulty: medium

2
23. Exemplar exercise problems III

Difficulty: medium

2
24. Exemplar exercise problems VI

Difficulty: medium

3
25. Exemplar exercise problems V

Difficulty: medium

1
26. Exemplar exercise problems VI

Difficulty: medium

2
27. Exemplar exercise problems VII

Difficulty: medium

2
28. Exemplar exercise problems VIII

Difficulty: medium

2
29. Exemplar exercise problems IX

Difficulty: medium

2
30. Exemplar exercise problems X

Difficulty: medium

2
31. Exemplar exercise problems XI

Difficulty: medium

2
32. Exemplar exercise problems XIII

Difficulty: medium

2
33. Exemplar exercise problems XIV

Difficulty: medium

3
34. Exemplar exercise problems XV

Difficulty: medium

4
35. Exemplar exercise problems XVI

Difficulty: medium

2
36. Exemplar exercise problems XVII

Difficulty: medium

3
37. Exemplar exercise problems XVIII

Difficulty: medium

3
38. Exemplar exercise problems XIX

Difficulty: medium

3
39. Exemplar exercise problems XX

Difficulty: medium

4
40. Exemplar exercise problems XXI

Difficulty: medium

4
41. Exemplar exercise problems XXII

Difficulty: medium

5
42. Exemplar exercise problems XXIII

Difficulty: medium

6
43. Exemplar exercise problems XXIV

Difficulty: medium

0
44. Exemplar exercise problems XXV

Difficulty: medium

1
45. Exemplar exercise problems XXVI

Difficulty: medium

0
46. Exemplar exercise problems XXVII

Difficulty: medium

3
47. Exemplar exercise problems XXVIII

Difficulty: medium

0
48. Exemplar exercise problems XXIX

Difficulty: medium

2
49. Exemplar exercise problems XXX

Difficulty: medium

0
50. Exemplar exercise problems XXXI

Difficulty: medium

0
51. Exemplar exercise problems XXXII

Difficulty: medium

0
52. Exemplar exercise problems XXXIII

Difficulty: medium

2
53. Exemplar exercise problems XXXIV

Difficulty: medium

0
54. Exemplar exercise problems XXXV

Difficulty: medium

3
55. Exemplar exercise problems XXXVI

Difficulty: medium

4
56. Exemplar exercise problems XXXVII

Difficulty: medium

0
57. Exemplar exercise problems XXXVIII

Difficulty: medium

0
58. Exemplar exercise problems XXXIX

Difficulty: medium

7
59. Exemplar exercise problems XXXX

Difficulty: medium

4

Teacher manual