PDF chapter test TRY NOW

வாயுவில் ஒலியின் திசைவேகம் \(330\ \text{மீவி}^{-1}\). வெப்பநிலை மாறிலியாக இருந்து, அதன் அழுத்தம் \(4 \text {மடங்கு}\) உயர்த்தப்பட்டால், ஒலியின் திசைவேகம்.