PDF chapter test TRY NOW

  1. மூன்று மாறிகளில் அமைந்த நேரிய சமன்பாட்டுத் தொகுப்பு

  2. பல்லுறுப்புக் கோவையின் மீ.பொ.ம மற்றும் மீ.பொ.வ

  3. விகிதமுறு கோவை மற்றும் அதன் செயலிகள்

  4. பல்லுறுப்புக்கோவையின் வர்க்கமூலம்