PDF chapter test TRY NOW

\(O\) வை மையமாக உடைய வட்டத்திற்கு, வெளியேயுள்ள புள்ளியிலிருந்து வரையப்பட்ட தொடுகோடுகள் \(PA\) மற்றும் \(PB\) ஆகும். \(\angle APB = 66^°\) எனில் \(\angle AOB\) யின் மதிப்பு_____