Theory:

முழு எண்களின் வரிசையை மாற்றுவது முடிவு அல்லது கூட்டுத்தொகையின் மதிப்பை மாற்றாது. இது முழு எண்களின் அடைவுப் பண்பு எனப்படும்.
இந்த பண்பு கூட்டல் மற்றும் பெருக்கலுக்கு பொருந்தும்.
 
இந்த பண்பு கழித்தல் மற்றும் வகுத்தல் ஆகியவற்றிற்கு பொருந்தாது.
இரண்டு முழு எண்களை டைவிங் செய்யும் போது, ​​முழு எண்களின் வரிசையை மாற்றுவது முடிவை மாற்றும்
\(a\) மற்றும் \(b\) ஏதேனும் முழு எண்களாக இருந்தால்:
 
\((a ÷ b) ≠ (b ÷ a)\)
Example:
1. \(6 ÷ 4 ≠ 4 ÷ 6\)
2. \((12 ÷ 6) ≠ (6 ÷ 12)\)