PDF chapter test TRY NOW

ஒரு முக்கோணத்தின் உச்சிப் புள்ளியையும் அதன் எதிர்ப்பக்கத்தின் மையப் புள்ளியையும் இணைக்கும் கோடு அம்முக்கோணத்தின் நடுக்கோடு ஆகும்.
\(ABC\) என்ற முக்கோணத்தை எடுத்துக் கொள்வோம்.
 
Theory1.1.png
 
\(BC\) இன் மையப்புள்ளி \(D\) என்க.
 
இப்பொழுது \(D\) மற்றும் \(A\) ஐ இணைத்தல் \(\triangle ABC\) இன் நடுக்கோடு கிடைக்கும்..
 
Theory1.2.png
Important!
எந்த ஒரு முக்கோணத்திற்க்கும் மூன்று நடுகோடுகள் கிடைக்கும்.