PUMPA - SMART LEARNING

எங்கள் ஆசிரியர்களுடன் 1-ஆன்-1 ஆலோசனை நேரத்தைப் பெறுங்கள். டாப்பர் ஆவதற்கு நாங்கள் பயிற்சி அளிப்போம்

Book Free Demo

Theory

Practice Questions

1. Grammar. A or an

Difficulty: easy

1
2. Articles a/an/the

Difficulty: easy

1.5
3. Grammar. Articles in phrases

Difficulty: easy

1
4. What article?

Difficulty: medium

3
5. Grammar. Indefinite or definite article

Difficulty: medium

3
6. Practice. Zero article or definite article

Difficulty: medium

3
7. Grammar. The or without the

Difficulty: medium

3
8. Listening. Angels

Difficulty: hard

4.5
9. Listening. Hero

Difficulty: hard

4.5
10. Listening. The voice within

Difficulty: hard

4.5

Tests

Teacher manual