PUMPA - SMART LEARNING

எங்கள் ஆசிரியர்களுடன் 1-ஆன்-1 ஆலோசனை நேரத்தைப் பெறுங்கள். டாப்பர் ஆவதற்கு நாங்கள் பயிற்சி அளிப்போம்

Book Free Demo

Textbook Questions

1. Example problems I

Difficulty: medium

2
2. Example problems II

Difficulty: medium

1
3. Exercise problem I

Difficulty: medium

1
4. Exercise problems II

Difficulty: medium

1
5. Exercise problems III

Difficulty: medium

1
6. Exercise problems IV

Difficulty: medium

2
7. Exercise problems V

Difficulty: medium

3
8. Exercise problems VI

Difficulty: medium

2
9. Exercise problems VII

Difficulty: medium

1
10. Exercise problems VIII

Difficulty: medium

2
11. Exercise problems IX

Difficulty: medium

2
12. Exercise problems X

Difficulty: medium

1
13. Exercise problems XI

Difficulty: medium

1
14. Exercise problems XII

Difficulty: medium

1
15. Exercise problems XIII

Difficulty: medium

1
16. Exercise problems XIV

Difficulty: medium

1
17. Exemplar example problems I

Difficulty: easy

2
18. Exemplar example problems II

Difficulty: medium

0
19. Exemplar example problems III

Difficulty: medium

2
20. Exemplar example problems IV

Difficulty: medium

4
21. Exemplar example problems V

Difficulty: medium

2
22. Exemplar example problems VI

Difficulty: hard

5
23. Exemplar exercise problems VII

Difficulty: hard

5
24. Exemplar example problems VIII

Difficulty: hard

1
25. Exemplar exercise problems I

Difficulty: easy

2
26. Exemplar exercise problems II

Difficulty: easy

2
27. Exemplar exercise problems III

Difficulty: easy

1
28. Exemplar exercise problems IV

Difficulty: easy

2
29. Exemplar exercise problems V

Difficulty: easy

2
30. Exemplar exercise problems VI

Difficulty: easy

1
31. Exemplar exercise problems VII

Difficulty: medium

0
32. Exemplar exercise problems VIII

Difficulty: medium

0
33. Exemplar exercise problems IX

Difficulty: medium

0
34. Exemplar exercise problems X

Difficulty: medium

0
35. Exemplar exercise problems XI

Difficulty: medium

0
36. Exemplar exercise problems XII

Difficulty: medium

0
37. Exemplar exercise problems XIII

Difficulty: medium

0
38. Exemplar exercise problems XIV

Difficulty: medium

4
39. Exemplar exercise problems XV

Difficulty: medium

4
40. Exemplar exercise problems XVI

Difficulty: medium

4
41. Exemplar exercise problems XVII

Difficulty: medium

2
42. Exemplar exercise problems XVIII

Difficulty: medium

2
43. Exemplar exercise problems XIX

Difficulty: medium

1
44. Exemplar exercise problems XX

Difficulty: medium

2
45. Exemplar exercise problems XXI

Difficulty: medium

2
46. Exemplar exercise problems XXII

Difficulty: medium

2
47. Exemplar exercise problems XXIII

Difficulty: medium

2
48. Exemplar exercise problems XXIV

Difficulty: medium

2
49. Exemplar exercise problems XXV

Difficulty: medium

2
50. Exemplar exercise problems XXVI

Difficulty: medium

2
51. Exemplar exercise problems XXVII

Difficulty: medium

2
52. Exemplar exercise problems XXVIII

Difficulty: medium

2
53. Exemplar exercise problems XXIX

Difficulty: hard

5
54. Exemplar exercise problems XXX

Difficulty: hard

5
55. Exemplar exercise problems XXXI

Difficulty: hard

5
56. Exemplar exercise problems XXXII

Difficulty: hard

5
57. Exemplar exercise problems XXXIII

Difficulty: hard

5
58. Exemplar exercise problems XXXIV

Difficulty: hard

5
59. Exemplar exercise problems XXXV

Difficulty: hard

5
60. Exemplar exercise problems XXXVI

Difficulty: hard

5
61. Exemplar exercise problems XXXVII

Difficulty: hard

5
62. Exemplar exercise problems XXXVIII

Difficulty: hard

5
63. Exemplar exercise problems XXXIX

Difficulty: hard

5
64. Exemplar exercise problems XXXX

Difficulty: hard

5
65. Exemplar exercise problems XXXXI

Difficulty: hard

5
66. Exemplar exercise problems XXXXII

Difficulty: hard

5
67. Exemplar exercise problems XXXXIII

Difficulty: hard

1
68. Exemplar exercise problems XXXXIV

Difficulty: hard

5
69. Exemplar exercise problems XXXXV

Difficulty: hard

5
70. Exemplar exercise problems XXXXVI

Difficulty: medium

5

Teacher manual