PUMPA - SMART LEARNING

எங்கள் ஆசிரியர்களுடன் 1-ஆன்-1 ஆலோசனை நேரத்தைப் பெறுங்கள். டாப்பர் ஆவதற்கு நாங்கள் பயிற்சி அளிப்போம்

Book Free Demo

Textbook Questions

1. Intext questions I

Difficulty: medium

2
2. Intext questions II

Difficulty: medium

2
3. Intext questions III

Difficulty: medium

6
4. Intext questions IV

Difficulty: medium

5
5. Intext questions V

Difficulty: medium

3
6. Intext questions VI

Difficulty: medium

4
7. Intext questions VII

Difficulty: medium

4
8. Exercises I

Difficulty: medium

5
9. Exercises II

Difficulty: medium

5
10. Exercises IV

Difficulty: medium

4
11. Exercises V

Difficulty: medium

3
12. Exercises VI

Difficulty: medium

3
13. Exercises VII

Difficulty: medium

3
14. Exercises VIII

Difficulty: medium

2
15. Exercises IX

Difficulty: medium

4
16. Exercises X

Difficulty: medium

3
17. NCERT Exemplar I

Difficulty: medium

2
18. NCERT Exemplar II

Difficulty: medium

2
19. NCERT Exemplar III

Difficulty: medium

2
20. NCERT Exemplar IV

Difficulty: medium

2
21. NCERT Exemplar V

Difficulty: medium

1
22. NCERT Exemplar VI

Difficulty: medium

4
23. NCERT Exemplar VII

Difficulty: medium

4
24. NCERT Exemplar VIII

Difficulty: medium

5
25. NCERT Exemplar IX

Difficulty: medium

5
26. NCERT Exemplar X

Difficulty: medium

2
27. NCERT Exemplar XI

Difficulty: medium

3
28. NCERT Exemplar XII

Difficulty: medium

4
29. NCERT Exemplar XIII

Difficulty: medium

4
30. NCERT Exemplar XIV

Difficulty: medium

2
31. NCERT Exemplar XV

Difficulty: medium

5
32. NCERT Exemplar XVI

Difficulty: medium

3
33. NCERT Exemplar XVII

Difficulty: medium

2
34. NCERT Exemplar XVIII

Difficulty: medium

4
35. NCERT Exemplar XIX

Difficulty: medium

4
36. NCERT Exemplar XX

Difficulty: medium

5
37. NCERT Exemplar XXI

Difficulty: medium

4
38. NCERT Exemplar XXII

Difficulty: medium

5
39. NCERT Exemplar XXIII

Difficulty: medium

5
40. NCERT Exemplar XXIV

Difficulty: medium

5
41. NCERT Exemplar XXV

Difficulty: medium

5
42. NCERT Exemplar XXVI

Difficulty: medium

5
43. NCERT Exemplar XXVII

Difficulty: medium

5
44. NCERT Exemplar XXVIII

Difficulty: medium

5
45. NCERT Exemplar XXIX

Difficulty: medium

5
46. NCERT Exemplar XXX

Difficulty: medium

5
47. NCERT Exemplar XXXI

Difficulty: medium

5

Teacher manual