PUMPA - SMART LEARNING

எங்கள் ஆசிரியர்களுடன் 1-ஆன்-1 ஆலோசனை நேரத்தைப் பெறுங்கள். டாப்பர் ஆவதற்கு நாங்கள் பயிற்சி அளிப்போம்

Book Free Demo

Textbook Questions

1. Choose the correct answer I

Difficulty: easy

3
2. Choose the correct answer II

Difficulty: easy

2
3. Fill in the blanks I

Difficulty: easy

3
4. Fill in the blanks II

Difficulty: easy

2
5. True or False. If false give the correct answer I

Difficulty: easy

4.5
6. True or False. If false give the correct answer II

Difficulty: easy

3
7. Match the following

Difficulty: easy

5
8. Analogy

Difficulty: easy

4
9. Choose the correct alternative from the following

Difficulty: medium

2
10. Very short answer I

Difficulty: medium

3
11. Very short answer II

Difficulty: medium

3
12. Very short answer III

Difficulty: medium

3
13. Very short answer IV

Difficulty: medium

3
14. Very short answer V

Difficulty: medium

3
15. Very short answer VI

Difficulty: medium

3
16. Very short answer VII

Difficulty: medium

3
17. Short answer question I

Difficulty: medium

3
18. Short answer question II

Difficulty: medium

3
19. Short answer question III

Difficulty: medium

3
20. Answer in detail I

Difficulty: medium

5
21. Answer in detail II

Difficulty: hard

5
22. Answer in detail III

Difficulty: hard

5
23. Answer in detail IV

Difficulty: hard

5
24. Higher Order Thinking Skills (HOTS)

Difficulty: medium

3
25. Higher Order Thinking Skills (HOTS)

Difficulty: medium

6
26. Intext activity I

Difficulty: medium

0

Teacher manual