PUMPA - SMART LEARNING

எங்கள் ஆசிரியர்களுடன் 1-ஆன்-1 ஆலோசனை நேரத்தைப் பெறுங்கள். டாப்பர் ஆவதற்கு நாங்கள் பயிற்சி அளிப்போம்

Book Free Demo

Textbook Questions

1. Choose the correct answers I

Difficulty: easy

3
2. Choose the correct answers II

Difficulty: easy

2
3. Fill in the blanks

Difficulty: easy

5
4. True or False - If False give the correct answer I

Difficulty: easy

3
5. True or False - If False give the correct answer II

Difficulty: easy

2
6. Match the following

Difficulty: easy

5
7. Analogy

Difficulty: medium

4
8. Very short answer I

Difficulty: medium

4
9. Very short answer II

Difficulty: medium

4
10. Very short answer III

Difficulty: medium

4
11. Short answer questions I

Difficulty: medium

2
12. Short answer questions II

Difficulty: medium

1.3
13. Short answer questions III

Difficulty: hard

3
14. Answer in detail I

Difficulty: hard

4
15. Answer in detai II

Difficulty: hard

6
16. Picture based question

Difficulty: hard

3

Teacher manual