PUMPA - SMART LEARNING

எங்கள் ஆசிரியர்களுடன் 1-ஆன்-1 ஆலோசனை நேரத்தைப் பெறுங்கள். டாப்பர் ஆவதற்கு நாங்கள் பயிற்சி அளிப்போம்

Book Free Demo

Textbook Questions

1. Choose the correct answer I

Difficulty: easy

2
2. Choose the correct answer II

Difficulty: easy

2
3. Choose the correct answer III

Difficulty: easy

2
4. Match the following I

Difficulty: medium

5
5. Answer the following questions I

Difficulty: hard

4
6. Answer the following questions II

Difficulty: hard

4

Teacher manual