PUMPA - SMART LEARNING

எங்கள் ஆசிரியர்களுடன் 1-ஆன்-1 ஆலோசனை நேரத்தைப் பெறுங்கள். டாப்பர் ஆவதற்கு நாங்கள் பயிற்சி அளிப்போம்

Book Free Demo

Theory

Textbook Questions

1. TN text book answer briefly questions

Difficulty: hard

6
2. TN text book answer in detail questions

Difficulty: medium

8
3. TN text book answervery briefly questions

Difficulty: medium

4
4. TN text book choose the best answers

Difficulty: medium

4
5. TN Text book fill the blanks

Difficulty: medium

2
6. TN text book true or false questions

Difficulty: medium

4

Practice Questions

Tests

1. Training Test 1

Difficulty: easy

9
2. Training Test 2

Difficulty: medium

10
3. Training Test 3

Difficulty: medium

9

Teacher manual