PUMPA - SMART LEARNING

எங்கள் ஆசிரியர்களுடன் 1-ஆன்-1 ஆலோசனை நேரத்தைப் பெறுங்கள். டாப்பர் ஆவதற்கு நாங்கள் பயிற்சி அளிப்போம்

Book Free Demo

Textbook Questions

1. Choose the correct answer I

Difficulty: easy

2
2. Choose the correct answer III

Difficulty: easy

3
3. Choose the correct answer IV

Difficulty: easy

3
4. Fill in the blanks I

Difficulty: easy

2
5. Fill in the blanks II

Difficulty: easy

3
6. Fill in the blanks III

Difficulty: easy

2
7. Fill in the blanks IV

Difficulty: easy

3
8. State whether True or False. If false write the correct statement I

Difficulty: medium

4
9. State whether True or False. If false write the correct statement II

Difficulty: medium

6
10. Match the following

Difficulty: medium

5
11. Answer briefly I

Difficulty: medium

4
12. Answer briefly II

Difficulty: medium

5
13. Answer briefly III

Difficulty: medium

3
14. Answer briefly IV

Difficulty: medium

3.5
15. Answer briefly V

Difficulty: medium

3
16. Answer briefly VI

Difficulty: medium

3
17. Answer in detail I

Difficulty: medium

5
18. Answer in detail II

Difficulty: medium

5
19. Answer in detail III

Difficulty: medium

5
20. Answer in detail IV

Difficulty: medium

5
21. Higher Order Thinking Questions (HOTS) I

Difficulty: medium

5
22. Higher Order Thinking Questions (HOTS) II

Difficulty: medium

5
23. Intext activity 1

Difficulty: medium

0
24. Intext activity 2

Difficulty: medium

3
25. Intext activity 3

Difficulty: medium

4
26. Intext activity 4

Difficulty: medium

0
27. Intext activity 5

Difficulty: medium

0

Teacher manual