PUMPA - SMART LEARNING

எங்கள் ஆசிரியர்களுடன் 1-ஆன்-1 ஆலோசனை நேரத்தைப் பெறுங்கள். டாப்பர் ஆவதற்கு நாங்கள் பயிற்சி அளிப்போம்

Book Free Demo

Textbook Questions

1. Choose the correct answer I

Difficulty: medium

3
2. Choose the correct answer II

Difficulty: medium

3
3. Choose the correct answer III

Difficulty: medium

3
4. Fill in the blanks I

Difficulty: medium

3
5. Fill in the blanks II

Difficulty: medium

3
6. Match the following I

Difficulty: medium

4
7. Assertion and reason type questions

Difficulty: medium

4
8. Answer briefly I

Difficulty: medium

4
9. Answer briefly II

Difficulty: medium

4
10. Answer briefly III

Difficulty: medium

4
11. Answer briefly IV

Difficulty: medium

6
12. Answer in detail I

Difficulty: medium

0
13. Answer in detail II

Difficulty: medium

4
14. Answer in detail III

Difficulty: medium

4
15. Answer in detail IV

Difficulty: medium

4
16. Intext example I

Difficulty: medium

2
17. Intext example II

Difficulty: medium

2
18. Intext exercise III

Difficulty: medium

2
19. Intext exercise IV

Difficulty: medium

2
20. Intext exercise V

Difficulty: medium

2

Teacher manual