PUMPA - SMART LEARNING

எங்கள் ஆசிரியர்களுடன் 1-ஆன்-1 ஆலோசனை நேரத்தைப் பெறுங்கள். டாப்பர் ஆவதற்கு நாங்கள் பயிற்சி அளிப்போம்

Book Free Demo

Textbook Questions

1. Choose the correct answer I

Difficulty: easy

3
2. Choose the correct answer II

Difficulty: easy

3
3. Answer in brief I

Difficulty: medium

3
4. Answer in brief II

Difficulty: medium

6
5. Answer in brief III

Difficulty: medium

6
6. Answer in brief IV

Difficulty: medium

6
7. Answer in brief V

Difficulty: medium

4
8. Answer in detail I

Difficulty: medium

5
9. Answer in detail II

Difficulty: medium

10

Teacher manual