PUMPA - SMART LEARNING

எங்கள் ஆசிரியர்களுடன் 1-ஆன்-1 ஆலோசனை நேரத்தைப் பெறுங்கள். டாப்பர் ஆவதற்கு நாங்கள் பயிற்சி அளிப்போம்

Book Free Demo

Textbook Questions

1. Choose the correct answer I

Difficulty: medium

3
2. Choose the correct answer II

Difficulty: medium

3
3. Fill in the blanks I

Difficulty: medium

3
4. Fill in the blanks II

Difficulty: medium

2
5. Match the following

Difficulty: medium

5
6. Answer briefly I

Difficulty: medium

4
7. Answer briefly II

Difficulty: medium

4
8. Answer briefly III

Difficulty: medium

2
9. Answer in detail I

Difficulty: medium

5
10. Answer in detail II

Difficulty: medium

5
11. Answer in detail III

Difficulty: medium

5
12. Higher Order Thinking Skills I

Difficulty: medium

5
13. Higher Order Thinking Skills II

Difficulty: medium

5
14. Higher Order Thinking Skills III

Difficulty: medium

5
15. Higher Order Thinking Skills IV

Difficulty: medium

2

Teacher manual