PUMPA - SMART LEARNING

எங்கள் ஆசிரியர்களுடன் 1-ஆன்-1 ஆலோசனை நேரத்தைப் பெறுங்கள். டாப்பர் ஆவதற்கு நாங்கள் பயிற்சி அளிப்போம்

Book Free Demo

Textbook Questions

1. Choose the correct answer I

Difficulty: medium

3
2. Choose the correct answer II

Difficulty: medium

3
3. Choose the correct answer III

Difficulty: medium

2
4. Answer briefly I

Difficulty: medium

4
5. Answer briefly II

Difficulty: medium

4
6. Answer briefly III

Difficulty: medium

2
7. Answer briefly IV

Difficulty: medium

4
8. Answer briefly V

Difficulty: medium

8
9. Answer briefly VI

Difficulty: medium

6
10. Answer briefly VII

Difficulty: medium

6
11. Answer briefly VIII

Difficulty: medium

0
12. Answer in detail I

Difficulty: medium

5
13. Answer in detail II

Difficulty: medium

5
14. Answer in detail III

Difficulty: medium

5
15. Answer in detail IV

Difficulty: medium

5
16. Answer in detail VI

Difficulty: medium

3

Teacher manual