தமிழ் இலக்கணம்

 1. தமிழ் எழுத்துகள்

  1. முதல் எழுத்து

  2. சாா்பெழுத்து

  3. பெயர் வகைகள்

  4. சுட்டு, வினா, இன எழுத்துகள்

  5. எழுத்துகளின் பிறப்பு

  6. மொழி முதல், இறுதி எழுத்துகள்

  7. போலி எழுத்துகள்

  8. பதம், ஓரெழுத்து ஒருமொழிகள் 42

  9. புணர்ச்சி வகைகள்

 2. பெயரியல்

  1. சொல் வகை

  2. இலக்கணம் பொது

  3. தொகை, தொகா நிலைத் தொடர்கள்

  4. ஆகுபெயர் - வகைகள் / மூவகை மொழிகள்

  5. வேற்றுமை - உருபுகள்

 3. வினை இலக்கணம்

 4. பொதுவியல்

  1. வினா, விடை, பொருள்கோள் வகைகள்

 5. இடையியல் மற்றும் உரியியல்

  1. இடைச்சொல், உரிச்சொல், வலிமிகும் இடங்கள்

Class 6

 1. மொழி - தமிழ்த்தேன்

  1. இன்பத்தமிழ் - செய்யுள்

  2. தமிழ்க்கும்மி - செய்யுள்

  3. வளா்தமிழ் - உரைநடை

  4. கனவு பலித்தது - துணைப்பாடம்

  5. தமிழ் எழுத்துகளின் வகையும் தொகையும் - இலக்கணம்

 2. இயற்கை - இயற்கை இன்பம்

  1. காணிநிலம் - செய்யுள்

 3. திருக்குறள்

  1. திருக்குறள்: இயல் - 2 & 5