PDF chapter test TRY NOW

 1. அளவீடுகள்

  1. அலகுகள் மற்றும் அளவிடும் கருவிகள்

  2. புத்தக வினாக்கள்

 2. விசையும் இயக்கமும்

  1. இயக்கம், வகைகள் மற்றும் செயற்கை நுண்ணறிவு

  2. புத்தக வினாக்கள்

 3. நம்மை சுற்றியுள்ள பருப்பொருட்கள்

  1. பருப்பொருட்களின் பண்புகள் மற்றும் பிரித்தல் முறைகள்

  2. புத்தக வினாக்கள்

 4. தாவரங்கள் வாழும் உலகம்

  1. தாவரங்களும் மற்றும் அவற்றின் வாழ்விடங்களும்

  2. புத்தக வினாக்கள்

 5. விலங்குங்கள் வாழும் உலகம்

  1. விலங்குகளின் வாழ்வியல் தகவமைப்புகள்

  2. புத்தக வினாக்கள்

 6. உடல் நலமும் சுகாதாரமும்

  1. உணவின் கூறுகள் மற்றும் சுகாதாரம் காத்தல்

  2. புத்தக வினாக்கள்

 7. கணினி - ஓர் அறிமுகம்

  1. கணினி மற்றும் அதன் வரலாறு

  2. புத்தக வினாக்கள்

 8. வெப்பம்

  1. வெப்பத்தின் அடிப்படை விதிகள் மற்றும் பண்புகள்

  2. புத்தக வினாக்கள்

 9. மின்னியல்

  1. மின்கலன்கள் மற்றும் மின்சுற்று

  2. புத்தக வினாக்கள்

 10. நம்மைச் சுற்றி நிகழும் மாற்றங்கள்

  1. மாற்றங்களும் செயல்பாடுகளும்

  2. புத்தக வினாக்கள்

 11. காற்று

  1. வளிமண்டலம் மற்றும் காற்றின் கலவை

  2. புத்தக வினாக்கள்

 12. செல்

  1. உயிரினங்களின் அடிப்படை அலகு

  2. புத்தக வினாக்கள்

 13. மனித உறுப்பு மண்டலங்கள்

  1. உறுப்பு மண்டலங்களும் அதன் பணிகளும்

  2. புத்தக வினா விடை

 14. கணினியின் பாகங்கள்

  1. கணினியின் பாகங்கள்

  2. புத்தக வினாக்கள்

 15. காந்தவியல்

  1. காந்தங்களின் பண்புகள் மற்றும் பயன்பாடுகள்

  2. புத்தக வினாக்கள்

 16. நீர்

  1. நீரின் முக்கியத்துவம்

  2. புத்தக வினாக்கள்

 17. நமது சுற்றுச்சூழல்

  1. சூழ்நிலை மண்டலம் மற்றும் மாசுபாடுகள்

  2. புத்தக வினாக்கள்

 18. அன்றாட வாழ்வில் தாவரங்கள்

  1. தாவரங்களின் பொருளாதார முக்கியத்துவம்

  2. புத்தக வினாக்கள்

 19. வன்பொருளும் மென்பொருளும்

  1. வன்பொருள் மென்பொருளின் வகைகள்

  2. புத்தக வினாக்கள்

 20. சுழற்சி மதிபீடு வினாக்கள்: இரண்டாம் பருவம்

  1. வெப்பம்

  2. மின்னியல்`

  3. நம்மைச் சுற்றி நிகழும் மாற்றங்கள்

  4. காற்று

  5. செல்

  6. மனித உறுப்பு மண்டலங்கள்

  7. கணினியின் பாகங்கள்

 21. சுழற்சி மதிபீடு வினாக்கள்: மூன்றாம் பருவம்

  1. அலகு 15 - காந்தவியல்

  2. அலகு 16 - நீர்

  3. அலகு 17 - அன்றாட வாழ்வில் வேதியியல்

  4. அலகு 18 - நமது சுற்றுச்சூழல்

  5. அலகு 19 - அன்றாட வாழ்வில் தாவரங்கள்

  6. அலகு 20 - வன்பொருளும் மென்பொருளும்