PDF chapter test TRY NOW

Textbook Questions

1. பொருத்தமான விடையைத் தேர்ந்தெடுக்கவும் I

Difficulty: medium

2
2. பொருத்தமான விடையைத் தேர்ந்தெடுக்கவும் II

Difficulty: medium

2
3. பொருத்தமான விடையைத் தேர்ந்தெடுக்கவும் III

Difficulty: medium

1
4. கோடிட்ட இடத்தை நிரப்புக I

Difficulty: medium

2
5. கோடிட்ட இடத்தை நிரப்புக II

Difficulty: medium

3
6. சரியா அல்லது தவறா என எழுதுக. தவறாக இருப்பின் சரியான கூற்றை எழுதுக I

Difficulty: medium

4
7. சரியா அல்லது தவறா என எழுதுக. தவறாக இருப்பின் சரியான கூற்றை எழுதுக II

Difficulty: medium

4
8. சரியா அல்லது தவறா என எழுதுக. தவறாக இருப்பின் சரியான கூற்றை எழுதுக III

Difficulty: medium

2
9. பொருத்துக

Difficulty: medium

5
10. கீழ்வரும் வாக்கியங்களை சரியான வரிசையில் எழுதுக.

Difficulty: medium

6
11. ஒப்புமை தருக I

Difficulty: medium

2
12. மிகக் குறுகிய விடையளி I

Difficulty: medium

4
13. மிகக் குறுகிய விடையளி II

Difficulty: medium

4
14. மிகக் குறுகிய விடையளி III

Difficulty: medium

4
15. மிகக் குறுகிய விடையளி IV

Difficulty: medium

2
16. குறுகிய விடையளி I

Difficulty: medium

5
17. குறுகிய விடையளி II

Difficulty: medium

4
18. குறுகிய விடையளி III

Difficulty: medium

2
19. விரிவான விடையளி I

Difficulty: hard

5
20. விரிவான விடையளி II

Difficulty: hard

5
21. விரிவாக விடையளி III

Difficulty: hard

5
22. உயர் சிந்தனைத்திறன் வினாக்களுக்கு விடையளி II

Difficulty: medium

5
23. வரைபடத்தினை உற்றுநோக்கி பின்வரும் வினாக்களுக்கு விடையளிக்கவும்

Difficulty: medium

5
24. தமிழ்நாடு வரைபடத்தில் ஆண்டு சராசரி மழைபொழிவு குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது வினாக்களுக்கு விடையளி.

Difficulty: medium

3
25. செயல்பாடு I

Difficulty: medium

0
26. செயல்பாடு II

Difficulty: medium

0
27. செயல்பாடு III

Difficulty: medium

0
28. செயல்பாடு IV

Difficulty: medium

0
29. செயல்பாடு V

Difficulty: medium

0
30. செயல்பாடு VI

Difficulty: medium

0

Teacher manual