Theory:

துருவக் கரடி
இவைகள், துருவப் பகுதியில் வாழ்கின்றன. துருவப் பகுதியில் உள்ள அதிகப்படியான குளிரிலிருந்து தன்னைத் பாதுகாக்க, தடிமனான தோல் மற்றும் வெண்மையான உரோமங்களைப் பெற்றுள்ளன.
 
shutterstock_1462374884.jpg
துருவக் கரடி
பென்குயின்
துருவப் பகுதியில் வாழும் பறவையின் இனம் ஆகும். பென்குயின்களால் நீந்த இயலும். மேலும், நீந்துவதற்குத் துடுப்புகள் போன்ற இறகையும், நடப்பதற்கு இரண்டு கால்களையும் பெற்று உள்ளன.
 
shutterstock_1910146903.jpg
பென்குயின்
வரையாடு
இவைகள் மலைப் பகுதியில் வாழும் விலங்குகள் ஆகும். மலைப் பகுதியில் வாழ்வதற்கு ஏற்ற தகவமைப்புகளைப் பெற்றுள்ளன. அவை, ஒடுவதற்கு வலுவான குளம்புகளையும், குளிரிலிருந்து பாதுகாக்க நீளமான உரோமங்களையும் பெற்றுள்ளன.
 
shutterstock_1210289332.jpg
வரையாடு
சிங்கம்
சிங்கங்கள் காடுகளில் வாழும் விலங்குகள். இவை, இரையைப் பிடிப்பதற்குக் கூர்மையான நகங்களையும் வலுவான மற்றும் வேகமாக ஓடும் தன்மையையும் பெற்றுள்ளன.
 
shutterstock_745688305.jpg
சிங்கம்