PDF chapter test TRY NOW

ஒரு பொருளின் வெப்பநிலை மாற்றத்தினால் அப்பொருளின், வடிவம், பரப்பு மற்றும் கன அளவு ஆகியவற்றில் ஏற்படுவது __________ ஆகும்.