Theory:

பூச்சியத்துடன் அனைத்து நேர்மறை எண்களையும் உள்ளடக்கிய எண் அமைப்புதான் முழு எண்கள் என்பதை அறிந்தோம்.
 

இப்போது முழு எண்களின் பண்புகளை பற்றி பார்ப்போம்.

 

முழு எண்களின் பண்புகள்:

 

1.கூட்டல் மற்றும் கழித்தலின் பரிமாற்றுப் பண்பு

2.கூட்டல் மற்றும் பெருக்கலின் சேர்ப்புப் பண்பு 

3. கூட்டல் மற்றும் கழித்தல் மீதான பெருக்கலின் பங்கீடு

4. கூட்டல் மற்றும் பெருக்கல் சமனி