1. விகிதம் மற்றும் அதன் பண்புகள் மற்றும் ஒரே மற்றும் வெவ்வேறு அலகுகளின் விகிதங்களை எளிமையாக்குதல்

  2. விகிதங்களின் சமம் மற்றும் ஒப்பீடு

  3. விகிதச்சமம் மற்றும் ஓரலகு முறை