PDF chapter test TRY NOW

சாய்சதுரம் வரைதல்:
 
கீழே கொடுக்கப்பட்ட அளவுகளைப் பயன்படுத்திச் சாய்சதுரம் வரையும் முறைகளைக் காண்போம்.
(i) ஒரு பக்கம் மற்றும் ஒரு மூலைவிட்டம்
 
(ii) ஒரு பக்கம் மற்றும் ஒரு கோணம்
 
(iii) இரண்டு மூலைவிட்டங்கள்
 
(iv) ஒரு மூலைவிட்டம் மற்றும் ஒரு கோணம
சாய்சதுரத்தின் பரப்பளவு காணுதல்:
\(\text{சாய்சதுரத்தின் பரப்பளவு}\) \(=\) \(\frac{1}{2}\) \(\times\) \(d_1\) \(\times\) \(d_2\) சதுர அலகுகள்.
 
இங்கு, \(d_1\) மற்றும் \(d_2\) என்பது சாய்சதுரத்தின் மூலைவிட்டங்கள் ஆகும்.