PDF chapter test TRY NOW

1. \(x\) அச்சின் மேல் அமையும் எந்த ஒரு புள்ளி \(P\) இன் \(y\) அச்சுத் தொலைவு பூச்சியமாகும். அதாவது, \(P(x,0)\).  
Example:
\(x\)-ஆய அச்சுத் தொலைவு \(4\), மற்றும் \(y\) ஆய அச்சுத் தொலைவு \(0\) எனில், அந்த புள்ளி \((4,0)\). இங்கு செங்குத்து அச்சுத் தொலைவு \(0\) ஆகும். 
2. \(y\) அச்சின் மேல் அமையும் எந்த ஒரு புள்ளி \(Q\) இன் \(x\) அச்சுத் தொலைவு பூச்சியமாகும். அதாவது, \(Q(0,y)\).  
Example:
\(x\)-ஆய அச்சுத் தொலைவு \(0\), மற்றும் \(y\) ஆய அச்சுத் தொலைவு \(-3\) எனில், அந்த புள்ளி \((0,-3)\). இங்கு கிடை அச்சுத் தொலைவு \(0\) ஆகும்.
Capture.PNG