PUMPA - SMART LEARNING

எங்கள் ஆசிரியர்களுடன் 1-ஆன்-1 ஆலோசனை நேரத்தைப் பெறுங்கள். டாப்பர் ஆவதற்கு நாங்கள் பயிற்சி அளிப்போம்

Book Free Demo
If the roots of the equation \(q^2x^2 + p^2x + r^2 = 0\) are the squares of the equation \(qx^2 + px + r = 0\), then \(q\), \(p\), \(r\) are in