PUMPA - SMART LEARNING

எங்கள் ஆசிரியர்களுடன் 1-ஆன்-1 ஆலோசனை நேரத்தைப் பெறுங்கள். டாப்பர் ஆவதற்கு நாங்கள் பயிற்சி அளிப்போம்

Book Free Demo

Theory

Textbook Questions

1. Multiple choice questions I

Difficulty: easy

3
2. Multiple choice questions II

Difficulty: easy

3
3. Fill in the blanks

Difficulty: easy

2
4. Two mark example problems I

Difficulty: medium

6
5. Two mark example problems II

Difficulty: medium

2
6. Two mark example problems III

Difficulty: medium

4
7. Two mark example problems IV

Difficulty: medium

0
8. Two mark exercise problems I

Difficulty: medium

6
9. Two mark exercise problems II

Difficulty: medium

4
10. Two mark exercise problems III

Difficulty: medium

4
11. Two mark exercise problems IV

Difficulty: medium

2
12. Four mark example problems I

Difficulty: medium

4
13. Four mark example problems II

Difficulty: medium

8
14. Four mark exercise problems I

Difficulty: medium

4
15. Four mark exercise problems II

Difficulty: hard

4
16. Four mark exercise problems III

Difficulty: hard

8
17. Four mark exercise problems IV

Difficulty: hard

4
18. Four mark exercise problems V

Difficulty: hard

4

Practice Questions

1. Point out the mode

Difficulty: easy

3
2. Median of quantities

Difficulty: easy

3
3. Median of the monthly salaries

Difficulty: easy

3
4. Answer the following questions

Difficulty: medium

5
5. Find out the mode of student heights

Difficulty: medium

4
6. Find the value of 'x'

Difficulty: medium

4
7. Determine the mode of players ages

Difficulty: medium

4
8. Recognize the modes

Difficulty: medium

3
9. Median of the series

Difficulty: hard

6
10. Compute the median of all the values

Difficulty: hard

6
11. Determine the mode of students ages

Difficulty: hard

8
12. Find the missing value

Difficulty: hard

6

Key Questions for School Exam Preparation

1. Find the mode

Difficulty: easy

2
2. Find the median

Difficulty: medium

2
3. Find the mean and mode

Difficulty: hard

4

Teacher manual