PUMPA - SMART LEARNING

எங்கள் ஆசிரியர்களுடன் 1-ஆன்-1 ஆலோசனை நேரத்தைப் பெறுங்கள். டாப்பர் ஆவதற்கு நாங்கள் பயிற்சி அளிப்போம்

Book Free Demo

Theory

Textbook Questions

1. Fill in the blanks I

Difficulty: medium

3
2. Fill in the blanks II

Difficulty: medium

2
3. Multiple choice question I

Difficulty: medium

2
4. Multiple choice question II

Difficulty: medium

2
5. Multiple choice question III

Difficulty: medium

1
6. Two marks example problems I

Difficulty: medium

4
7. Two marks example problems II

Difficulty: medium

4
8. Two marks example problems III

Difficulty: medium

4
9. Two marks exercise problems I

Difficulty: medium

4
10. Two marks exercise problems II

Difficulty: medium

2
11. Two marks exercise problems III

Difficulty: medium

6
12. Five marks example problems IV

Difficulty: medium

5
13. Five marks exercise problems V

Difficulty: medium

5
14. Five marks exercise problems VI

Difficulty: medium

5
15. Five marks exercise problems VII

Difficulty: medium

5
16. Five marks exercise problems VIII

Difficulty: medium

5
17. Five marks exercise problems IX

Difficulty: medium

5
18. Five marks exercise problems X

Difficulty: medium

5
19. Five marks exercise problems

Difficulty: medium

1
20. Five marks exercise problems

Difficulty: medium

1
21. Five marks exercise problems

Difficulty: medium

1

Practice Questions

Teacher manual