PUMPA - SMART LEARNING

எங்கள் ஆசிரியர்களுடன் 1-ஆன்-1 ஆலோசனை நேரத்தைப் பெறுங்கள். டாப்பர் ஆவதற்கு நாங்கள் பயிற்சி அளிப்போம்

Book Free Demo

Textbook Questions

1. Intext problem I

Difficulty: medium

3
2. Intext problem II

Difficulty: medium

4
3. Intext problem III

Difficulty: medium

6
4. Intext problem IV

Difficulty: medium

3
5. Choose the correct answer I

Difficulty: medium

5
6. Choose the correct answer II

Difficulty: medium

5
7. True or false. If false, correct it

Difficulty: medium

8
8. Fill in the blanks

Difficulty: medium

5
9. Match the following

Difficulty: medium

5
10. Assertion and reason

Difficulty: medium

4
11. Answer briefly I

Difficulty: medium

8
12. Answer briefly II

Difficulty: medium

0
13. Answer briefly III

Difficulty: medium

4
14. Answer briefly IV

Difficulty: medium

6
15. Give the answer in detail I

Difficulty: hard

8
16. Give the answer in detail II

Difficulty: hard

8
17. Numerical problems

Difficulty: hard

6
18. Higher Order Thinking Skills (HOTS)

Difficulty: hard

4

Teacher manual