PUMPA - SMART LEARNING

எங்கள் ஆசிரியர்களுடன் 1-ஆன்-1 ஆலோசனை நேரத்தைப் பெறுங்கள். டாப்பர் ஆவதற்கு நாங்கள் பயிற்சி அளிப்போம்

Book Free Demo

Textbook Questions

1. Choose the correct answers I

Difficulty: easy

4
2. Choose the correct answers II

Difficulty: easy

3
3. Fill in the blanks

Difficulty: easy

5
4. True or False I

Difficulty: easy

3
5. True or False II

Difficulty: easy

2
6. Match the following

Difficulty: medium

5
7. Arrange in correct sequence

Difficulty: medium

3
8. Analogy

Difficulty: medium

3
9. Assertion and Reason I

Difficulty: medium

2
10. Assertion and Reason II

Difficulty: medium

2
11. Assertion and Reason III

Difficulty: medium

2
12. Cross word

Difficulty: medium

7
13. Very short answer questions I

Difficulty: medium

2
14. Very short answer questions II

Difficulty: medium

4
15. Very short answer questions III

Difficulty: medium

3
16. Very short answer questions IV

Difficulty: medium

2
17. Short answer I

Difficulty: medium

4
18. Short answer II

Difficulty: medium

2
19. Long answer I

Difficulty: hard

6
20. Long answer II

Difficulty: hard

4
21. HOTS questions I

Difficulty: hard

2
22. HOTS questions II

Difficulty: hard

2
23. Fill in the blanks I

Difficulty: hard

0
24. Fill in the blanks II

Difficulty: medium

0
25. Fill in the blanks III

Difficulty: medium

0

Teacher manual