PDF chapter test TRY NOW

 1. அளவீட்டியல்

  1. அலகுகள் மற்றும் கடிகாரங்களின் அமைப்பு

  2. புத்தக வினாக்கள்

 2. விசையும் அழுத்தமும்

  1. அழுத்தம் மற்றும் அதன் செயல்பாடுகள்

  2. புத்தக வினாக்கள்

 3. ஒளியியல்

  1. ஆடிகள் மற்றும் அதன் வகைகள்

  2. ஒளி எதிரொளிப்பு மற்றும் விலகல்

  3. புத்தக வினாக்கள்

 4. நம்மைச் சுற்றியுள்ள பருப்பொருள்கள்

  1. தனிமங்கள், சேர்மங்களின் வகைகள் மற்றும் பயன்கள்

  2. புத்தக வினாக்கள்

 5. நம்மைச்சுற்றி நிகழும் மாற்றங்கள்

  1. வேதியியல் மாற்றங்கள் மற்றும் காரணிகள்

  2. புத்தக வினாக்கள்

 6. காற்று

  1. வாயுக்களின் பண்புகள், பயன்கள் மற்றும் புவி வெப்பமடைதல்

  2. புத்தக வினாக்கள்

 7. நுண்ணுயிரியல்

  1. நுண்ணுயிரிகளும் அதன் பயன்பாடுகளும்

  2. புத்தக வினாக்கள்

 8. தாவர உலகம்

  1. தாவரங்களின் வகைகள்

  2. புத்தக வினாக்கள்

 9. உயிரினங்களின் ஒருங்கமைவு

  1. உயிரினங்களின் அமைப்பு மற்றும் செயல்பாடுகள்

  2. புத்தக வினாக்கள்

 10. விலங்குகளின் இயக்கம்

  1. இயக்கம் மற்றும் மூட்டுகள்

  2. எலும்பு மண்டலம் மற்றும் தசைகள்

  3. புத்தக வினாக்கள்

 11. வளரிளம் பருவமடைதல்

  1. பருவமடைதல் மற்றும் இனப்பெருக்க ஆரோக்கியம்

  2. புத்தக வினாக்கள்

 12. தாவரங்கள் மற்றும் விலங்குகளைப் பாதுகாத்தல்

  1. காடு அழிப்பு, காடு வளர்ப்பு மற்றும் காடு மீள்வளர்ப்பு

  2. புத்தக வினாக்கள்

 13. சுழற்சி மதிபீடு வினாக்கள்: இரண்டாம் பருவம்

  1. CH-05: மின்னியல்

  2. Ch-06: ஒலியியல்

  3. Ch-12: அணு அமைப்பு

  4. Ch-13: நீர்

  5. Ch-14: அமிலங்கள் மற்றும் காரங்கள்

  6. Ch-20: வளரிளம் பருவமடை தல்

 14. சுழற்சி மதிபீடு வினாக்கள்: மூன்றாம் பருவம்

  1. அலகு 7 - காந்தவியல்

  2. அலகு 8 - அண்டம் மற்றும் விண்வெளி அறிவியல்

  3. அலகு 15 - அன்றாட வாழ்வில் வேதியியல்

  4. அலகு 21 - பயிர்ப் பெருக்கம் மற்றும் மேலாண்மை

  5. அலகு 22 - தாவரங்கள் மற்றும் விலங்குகளைப் பாதுகாத்தல்

  6. அலகு 23 - லிப்ரே ஆபீஸ் கால்க்