PDF chapter test TRY NOW

  • ஒரு பக்கத்தை வரைந்து, அவற்றின் பக்க அளவைக் கொண்டு கோணத்தை உருவாக்கவும்.
YCIND15072022_3963_TM8_geo_s1_06_01.png
  • \(BC\)இல் மற்றொரு பக்கத்தில் சுட்டிக்காட்டப்பட்ட மற்றொரு கோணத்தை உருவாக்கவும்.
YCIND15072022_3963_TM8_geo_s1_06_02.png
  •  புதிய \(Y\) அச்சினை புதிய பக்கத்தில் குறிப்பிட்ட பக்கத்தின் நீளத்திற்கு சமமாக குறிக்கவும். \(D\) எனக் குறிக்கவும்.
YCIND15072022_3963_TM8_geo_s1_06_03.png
  • \(AD\) புள்ளிகளை இணைக்கவும் இப்போது நாற்கரத்தின் 4வது பக்கம் கிடைக்கும். நாற்கரம் தற்போது நிறைவடைந்துள்ளது.
YCIND15072022_3963_TM8_geo_s1_06_04.png
Example:
பின்வரும் அளவீடுகளுடன் ஒரு  \(TRUE\) நாற்கரம் உருவாக்கவும்.  
 
\(TR = 3.5\)\(\text{செ.மீ}\), \(RU = 3\)\(\text{செ.மீ}\), \(UE = 4\)\(\text{செ.மீ}\), \(∠R = 75°\), \(∠U = 120°\).  
 
படி 1: \(RU = 3\)\(\text{செ.மீ}\) பக்கத்தையும் \(U\) புள்ளியில் \(120°\) கோணத்தையும் வரையவும். உச்சி \(E\) ஆனது \(U\) இலிருந்து \(4\)செ.மீ தொலைவில் இருப்பதால், இந்த கதிரில் இருந்து \(4\)செ.மீ இன் \(UE\) என்ற கோடு பகுதியை வெட்ட வேண்டும்.
 
YCIND15072022_3963_TM8_geo_s1_06_05.png
 
படி 2: \(R\) புள்ளியில் \(75°\) கோணத்தை வரையவும். \(R\) உச்சியில் இருந்து \(T\) உச்சி \(3.5\)\(\text{செ.மீ}\) தொலைவில் இருப்பதால், இந்த கதிரில் \(3.5\)\(\text{செ.மீ}\) இலிருந்து \(RT\) என்ற கோடு பகுதியை வெட்ட வேண்டும்.
 
YCIND15072022_3963_TM8_geo_s1_06_06.png
 
படி 3: \(T\) மற்றும் \(E\) சேர்க்கவும்.
 
YCIND15072022_3963_TM8_geo_s1_06_07.png
 
எனவே, \(TRUE\) என்பது தேவையான நாற்கரமாகும்.