PDF chapter test TRY NOW

எரிதல்:
  
CO2 தானாக எரியாது. மற்றும் எரிதலுக்கும் துணைபுரியாது. அதனால் இது சிறந்த தீ அணைப்பானாக இருக்கிறது.
 
shutterstock_1104006812.jpg
தீ அணைப்பானாக \(CO_2\) பயன்படுதல்
  
உலோகங்களுடன் வினை:
  
CO2 லேசான உலோகங்களான சோடியம், பொட்டாசியம், கால்சியம் ஆகியவற்றுடன் வினைபுரிந்த அவற்றின் கார்பனேட்டுகளைத் தருகிறது. ஆனால் மெக்னீசியம்  அதனுடைய ஆக்ஸைடையும் கார்பனையும் தருகிறது.
 
உதாரணம்:
4Na (சோடியம்)  +  3CO2   \(2Na_2CO_3\) (சோடியம் கார்பனேட்)  +  C
2Mg (மெக்னீசியம்) + CO2    2MgO (மெக்னீசியம் ஆக்ஸைடு) + C
  
சோடியம் ஹைட்ராக்ஸைடுடன் வினை (காரம்):
 
சோடியம் ஹைட்ராக்ஸைடு  CO2 உடன் நடுநிலையாக்கல் வினைக்கு உட்பட்டு சோடியம் கார்பனேட் உப்பையும் நீரையும் தருகிறது.
 
காரம்     + அமிலம்  உப்பு + நீர்
2NaOH +  CO2  \(Na_2CO_3\) + \(H_2O\)
                                             சோடியம் கார்பனேட்
 
சுண்ணாம்பு நீருடன் வினை (கால்சியம் ஹைட்ராக்ஸைடு):
 
சுண்ணாம்பு நீரில் சிறிதளவு  CO2 செலுத்துவதால் அது கரையாத கால்சியம் கார்பனேட்களை உருவாக்கி பால் போல தோற்றமளிக்கிறது.
 
Ca\((OH)_2\)  +  CO2    \(CaCO_3\)  + \(H_2O\)
 
அதிக அளவு கார்பன் டை ஆக்ஸைடை செலுத்தும்போது முதலில் பால் போன்ற நிறம் தோன்றி பின்னர் அது மறைகிறது. இதற்கு காரணம் கரையக்கூடிய கால்சியம் ஹட்ரஜன் கார்பனேட் (Ca\((HCO_3)_2\)) உருவாவதே ஆகும்.