Theory:

Example:
1. எண்களை ஏறுவரிசையில் அதாவது மிகக் குறைவான மதிப்புள்ள எண்ணிலிருந்து மிக அதிகமான மதிப்புள்ள எண்  வரை வரிசைப்படுத்தப்பட்டால், அந்த எண் வரிசை ஆனது  'ஏறுவரிசை' எனப்படும்.

உதாரணம்: \(5, 6, 7, 8, 9,10\)

எண்கள் மிக அதிகமான மதிப்பிலிருந்து மிகக் குறைவான மதிப்பிற்கு வரிசைப்படுத்தப்பட்டால், அது இறங்கு வரிசை எனப்படும்.
                                                                                                                                                                                                      
உதாரணம்: \(10, 9, 8, 7, 6\)
 
எடுத்துக்காட்டு:
 
\(5387,6865,6625,2568,2129\) ஏறு வரிசையில் வரிசைப்படுத்துக்க:
           
படி 1: எண்களின் இடதுபுற இலக்கத்தை ஒப்பிடுவதன் மூலம், \(2568\) மற்றும் \(2129\) எண்கள் ஒரே இடதுபுற இலக்கத்தைக் கொண்டிருப்பது தெளிவாகிறது.
 
படி 2: இப்போது இடதுபுறத்தில் இருந்து எண்களின்  இரண்டாவது இலக்கத்தை ஒப்பிடுக. \(2568\) மற்றும் \(2129\) இன் இரண்டாவது இலக்கங்கள் \(5\) மற்றும் \(1\) ஆகும். எனவே, \(2129\) சிறியது.
 
படி 3: அதே வழியில், அடுத்தது சிறியது \(2568\). அடுத்தது \(5387\) இல் உள்ளது. மீதமுள்ளவை \(6625\) மற்றும் கடைசியாக \(6865\) வரிசையில் இருக்கும்.
 
எனவே, மதிப்புகளின் தொகுப்பின் ஏறுவரிசை \(2129,2568,5387,6625,6865\) ஆகும்.
 
\(5387,6865,6625,2568,2129\) எண்களின் அதே தொகுப்பைக் இறங்கு வரிசையில் கவனியுங்கள்:
பெரியது முதல் சிறியது வரை எண்களை வரிசைப்படுத்துவது இறங்கு வரிசை எனப்படும்.
இறங்கு வரிசை குறைந்தபட்சம் பெரியதாக இருப்பதால், அதை தலைகீழ் வரிசையில் ஏற்பாடு செய்வோம்.
 
அதாவது, மதிப்புகளின் தொகுப்பின் இறங்கு வரிசை \(6865,6625,5387,2568,2129\) ஆகும்.