PDF chapter test TRY NOW

சமபக்க முக்கோணம் \(ABC\) யின் அளவுகள் \(2\) அலகுகள்.
 
அதுவே \(AB\) \(=\) \(BC\) \(=\) \(CA\) \(=\) \(2\) அலகுகள்.
 
கோண இருசம வெட்டி \(\angle A\) இல் சந்திக்கிறது \(BC\) ஆனது \(D\) இல் வெட்டுகிறது.
 
கோண இருசம வெட்டியானது சமபக்க முக்கோணத்தின் எதிர்பக்கத்தையும் வெட்டுகிறது.
 
அதுவே, \(BD\) \(=\) \(DC\) \(=\) \(1\) அலகுகள்.
 
30 60 deg.png
 
முதலில் கோணஇருசம வெட்டி \(BD\) யின் அளவினைக் காண்க.
 
முக்கோணம் \(ABD\).
 
பிதாகரஸ் தேற்றத்தின் படி:
செங்கோண முக்கோணத்தில் , \(\text{கர்ணம்}^{2} = \text{அடுத்துள்ள பக்கம்}^{2} + \text{எதிர் பக்கம்}^{2}\).
\(AB^2\) \(=\) \(BD^2\) \(+\) \(DA^2\).
 
\(DA^2\) \(=\) \(AB^2\) \(-\) \(BD^2\)
 
\(DA^2\) \(=\)  \(2^2\) \(-\) \(1^2\)
 
\(DA^2\) \(=\) \(4 - 1\)
 
\(DA^2\) \(=\) \(3\)
 
\(\Rightarrow DA\) \(=\) \(\sqrt{3}\)
 
செங்கோண முக்கோணத்தில் இருந்து:
 
கோண அளவு \(30^{\circ}\)கோண அளவு \(60^{\circ}\)
எதிர் பக்கம் \(=\) \(1\) அலகுகள் எதிர் பக்கம் \(=\) \(\sqrt{3}\) அலகுகள்
அடுத்துள்ள பக்கம் \(=\) \(\sqrt{3}\) அலகுகள் அடுத்துள்ள பக்கம் \(=\) \(1\) அலகுகள்
கர்ணம் \(=\) \(2\) அலகுகள்கர்ணம் \(=\) \(2\) அலகுகள்
 
முக்கோணவியல் விகிதங்கள் - கோண அளவு \(30^{\circ}\) மற்றும் \(60^{\circ}\).
 
  • Sine:
 
\(\sin 30^{\circ}\)
\(\sin 60^{\circ}\)
\(\sin 30^{\circ}\) \(=\) \(\frac{\text{எதிர் பக்கம்}}{\text{கர்ணம்}}\)
 
\(=\) \(\frac{1}{2}\)
\(\sin 60^{\circ}\) \(=\) \(\frac{\text{எதிர் பக்கம்}}{\text{கர்ணம்}}\)
 
\(=\) \(\frac{\sqrt{3}}{2}\)
 
  • Cosine \(30^{\circ}\):
 
\(\cos 30^{\circ}\)
\(\cos 60^{\circ}\)
\(\cos 30^{\circ}\) \(=\) \(\frac{\text{அடுத்துள்ள பக்கம்}}{\text{கர்ணம்}}\)
 
\(=\) \(\frac{\sqrt{3}}{2}\)
\(\cos 60^{\circ}\) \(=\) \(\frac{\text{அடுத்துள்ள பக்கம்}}{\text{கர்ணம்}}\)
 
\(=\) \(\frac{1}{2}\)
 
  • Tangent:
 
\(\tan 30^{\circ}\)
\(\tan 60^{\circ}\)
\(\tan 30^{\circ}\) \(=\) \(\frac{\text{எதிர் பக்கம்}}{\text{அடுத்துள்ள பக்கம்}}\)
 
\(=\) \(\frac{1}{\sqrt{3}}\)
\(\tan 60^{\circ}\) \(=\) \(\frac{\text{எதிர் பக்கம்}}{\text{அடுத்துள்ள பக்கம்}}\)
 
\(=\) \(\frac{\sqrt{3}}{1}\)
 
\(=\) \(\sqrt{3}\)
 
இவற்றை கொண்டு முக்கோணவியலின் தலைகீழிகள் காணலாம்:
 
  • Cosecant:
 
\(\text{cosec}\,30^{\circ}\)
\(\text{cosec}\,60^{\circ}\)
\(\text{cosec}\,30^{\circ}\) \(=\) \(\frac{1}{\sin 30^{\circ}}\)
 
\(=\) \(\frac{2}{1}\)
 
\(=\) \(2\)
\(\text{cosec}\,60^{\circ}\) \(=\) \(\frac{1}{\sin 60^{\circ}}\)
 
\(=\) \(\frac{2}{\sqrt{3}}\)
 
  • Secant:
 
\(\sec 30^{\circ}\)
\(\sec 60^{\circ}\)
\(\sec 30^{\circ}\) \(=\) \(\frac{1}{\cos 30^{\circ}}\)
 
\(=\) \(\frac{2}{\sqrt{3}}\)
\(\sec 60^{\circ}\) \(=\) \(\frac{1}{\cos 60^{\circ}}\)
 
\(=\) \(\frac{2}{1}\)
 
\(=\) \(2\)
 
  • Cotangent:
 
\(\cot 30^{\circ}\)
\(\cot 60^{\circ}\)
\(\cot 30^{\circ}\) \(=\) \(\frac{\text{1}}{\tan 30^{\circ}}\)
 
\(=\)  \(\frac{\sqrt{3}}{1}\)
 
\(=\) \(\sqrt{3}\)
\(\cot 60^{\circ}\) \(=\) \(\frac{\text{1}}{\tan 60^{\circ}}\)
 
\(=\) \(\frac{1}{\sqrt{3}}\)
 
முக்கோணவியல் விகிதங்கள் - கோண அளவு \(30^{\circ}\) மற்றும் \(60^{\circ}\) கான அட்டவணை:
 
 
\(\sin \theta\)
\(\cos \theta\)
\(\tan \theta\)
\(\text{cosec}\,\theta\)
\(\sec \theta\)
\(\cot \theta\)
\(\theta = 30^{\circ}\)
\(\frac{1}{2}\)
\(\frac{\sqrt{3}}{2}\)
\(\frac{1}{\sqrt{3}}\)
\(2\)
\(\frac{2}{\sqrt{3}}\)
\(\sqrt{3}\)
\(\theta = 60^{\circ}\)
\(\frac{\sqrt{3}}{2}\)
\(\frac{1}{2}\)
\(\sqrt{3}\)
\(\frac{2}{\sqrt{3}}\)
\(2\)
\(\frac{1}{\sqrt{3}}\)