PUMPA - SMART LEARNING

எங்கள் ஆசிரியர்களுடன் 1-ஆன்-1 ஆலோசனை நேரத்தைப் பெறுங்கள். டாப்பர் ஆவதற்கு நாங்கள் பயிற்சி அளிப்போம்

Book Free Demo

Theory

Textbook Questions

1. Choose the correct answer I

Difficulty: medium

5
2. Choose the correct answer II

Difficulty: medium

5
3. Fill in the blanks I

Difficulty: easy

5
4. Fill in the blanks II

Difficulty: easy

5
5. Choose the Correct Answer

Difficulty: easy

3
6. Fill in the blanks

Difficulty: easy

3
7. Choose the Correct Option

Difficulty: easy

2
8. Match the following

Difficulty: medium

4
9. Choose the wrong sentence

Difficulty: easy

2
10. Choose the Correct Sentence

Difficulty: easy

1
11. Answer the following I

Difficulty: medium

8
12. Answer the following II

Difficulty: medium

7
13. Answer the following III

Difficulty: medium

7

Practice Questions

1. National Symbols

Difficulty: easy

3
2. National Tree

Difficulty: easy

3
3. National Animal and Flag

Difficulty: easy

3
4. Fill in the blanks II

Difficulty: easy

3
5. Match the following I

Difficulty: medium

3
6. Match the following II

Difficulty: medium

3
7. Choose the correct statement

Difficulty: medium

3
8. Read the Statement and Choose the appropriate answer

Difficulty: easy

3
9. True or False I

Difficulty: medium

3
10. True or False II

Difficulty: medium

3

Teacher manual