PUMPA - SMART LEARNING

எங்கள் ஆசிரியர்களுடன் 1-ஆன்-1 ஆலோசனை நேரத்தைப் பெறுங்கள். டாப்பர் ஆவதற்கு நாங்கள் பயிற்சி அளிப்போம்

Book Free Demo

Theory

Textbook Questions

1. Choose the correct answer - I

Difficulty: medium

4
2. Choose the correct answer - II

Difficulty: medium

4
3. Fill in the blanks

Difficulty: medium

4
4. Match the following

Difficulty: medium

5

Practice Questions

1. Choose the correct answer

Difficulty: easy

3
2. The formation of League of Nations and UN

Difficulty: easy

3
3. The History of Human Rights

Difficulty: medium

3
4. True or false

Difficulty: hard

3
5. UN and Human rights

Difficulty: medium

3
6. History of Human Rights

Difficulty: medium

3
7. Human Rights Commissions

Difficulty: medium

4
8. Human rights UNO - Match the following

Difficulty: hard

4

Teacher manual