PUMPA - SMART LEARNING

எங்கள் ஆசிரியர்களுடன் 1-ஆன்-1 ஆலோசனை நேரத்தைப் பெறுங்கள். டாப்பர் ஆவதற்கு நாங்கள் பயிற்சி அளிப்போம்

Book Free Demo

Textbook Questions

1. Choose the correct answer I

Difficulty: easy

3
2. Choose the correct answer II

Difficulty: easy

3
3. Choose the correct answer III

Difficulty: easy

2
4. Choose the correct answer IV

Difficulty: easy

2
5. Multiple choice questions I

Difficulty: easy

3
6. Multiple choice questions II

Difficulty: easy

2
7. True or False – If false give the correct answer I

Difficulty: easy

4.5
8. True or False – If false give the correct answer II

Difficulty: easy

3
9. Complete the following I

Difficulty: easy

2
10. Complete the following II

Difficulty: easy

3
11. Very short answer questions I

Difficulty: medium

3
12. Very short answer questions II

Difficulty: medium

3
13. Very short answer questions III

Difficulty: medium

3
14. Very short answer questions IV

Difficulty: medium

3
15. Very short answer questions V

Difficulty: medium

3
16. Short answer type questions I

Difficulty: medium

3
17. Short answer type questions II

Difficulty: medium

3
18. Short answer type questions III

Difficulty: medium

3
19. Short answer type questions IV

Difficulty: medium

3
20. Answer in detail

Difficulty: hard

5
21. Intext activity I

Difficulty: hard

0
22. Intext activity II

Difficulty: hard

0

Teacher manual