PDF chapter test TRY NOW

Theory

Textbook Questions

Practice Questions

1. சரியா தவறா என கூறுக I

Difficulty: easy

2
2. சரியா தவறா என கூறுக II

Difficulty: easy

3
3. சரியான விடையைத் தேர்ந்தேடு I

Difficulty: easy

2
4. சரியான விடையைத் தேர்ந்தேடு II

Difficulty: easy

1
5. கோடிட்ட இடங்களை நிரப்புக I

Difficulty: easy

1
6. கோடிட்ட இடங்களை நிரப்புக II

Difficulty: medium

2
7. கணங்களின் பண்புகளை அறிதல் I

Difficulty: easy

2
8. கணங்களின் பண்புகளை அறிதல் II

Difficulty: easy

3
9. பரிமாற்றுப் பண்பு I

Difficulty: medium

2
10. பரிமாற்றுப் பண்பு II

Difficulty: medium

2
11. வெட்டுக்கான சேர்ப்பு பண்பு பற்றிய வினா

Difficulty: medium

3
12. சரியான வென்படத்தைத் தேர்ந்தெடு

Difficulty: medium

1
13. கணங்களின் உறுப்புகளைக் காண்க I

Difficulty: medium

2
14. கணங்களின் உறுப்புகளைக் காண்க II

Difficulty: medium

1
15. கணங்களின் உறுப்புகளைக் காண்க III

Difficulty: medium

1
16. பரிமாற்றுப் பண்பு

Difficulty: hard

2
17. பங்கீட்டுப் பண்பு

Difficulty: hard

3
18. கணங்களின் பண்புகளை ஆராய்க

Difficulty: hard

2
19. சரியான பண்பினை தேர்ந்தெடுத்து விடையளி

Difficulty: hard

2
20. பொருத்துக

Difficulty: hard

3

Teacher manual