PUMPA - SMART LEARNING

எங்கள் ஆசிரியர்களுடன் 1-ஆன்-1 ஆலோசனை நேரத்தைப் பெறுங்கள். டாப்பர் ஆவதற்கு நாங்கள் பயிற்சி அளிப்போம்

Book Free Demo

Theory

Practice Questions

Tests

1. Training test I

Difficulty: medium

7
2. Training test II

Difficulty: medium

6
3. Training test III

Difficulty: medium

9
4. Training test IV

Difficulty: medium

12
5. Training test V

Difficulty: medium

9
6. Training test VI

Difficulty: medium

9

Teacher manual